Beartas Príobháideachais

Ag Bí Dearfach Teo, táimid tiomanta do phríobháideachas ár gcuairteoirí a chosaint agus a chaomhnú.

Míníonn an Beartas Príobháideachais seo cad a tharlaíonn do na sonraí pearsanta ar fad a sholáthraíonn tú dúinn, nó a bhailímid uait agus tú ag tabhairt cuairt ar ár suíomh.

Déanaimid an Beartas seo a nuashonrú ó am go ham, mar sin déan athbhreithniú rialta ar an mBeartas seo.

An Fhaisnéis a Bhailímid

Agus ár suíomh gréasáin á reáchtáil agus á chothabháil againn féadfaimid na sonraí seo a leanas fút a bhailiú agus a phróiseáil:

  1. Eolas faoin úsáid a bhaineann tú as ár suíomh lena n-áirítear sonraí faoi do chuairteanna amhail leathanaigh ar breathnaíodh orthu agus na hacmhainní a bhfuil rochtain agat orthu. Cuimsíonn faisnéis den sórt sin sonraí tráchta, sonraí suímh agus sonraí cumarsáide eile.
  2. Faisnéis a sholáthraíonn tú go deonach. Mar shampla, nuair a chláraíonn tú le haghaidh faisnéise.
  3. Faisnéis a sholáthraíonn tú nuair a dhéanann tú cumarsáid linn ar aon mhodh.

Úsáid Fianán

Soláthraíonn fianáin faisnéis maidir leis an ríomhaire a úsáideann cuairteoirí. Féadfaimid fianáin a úsáid nuair is cuí chun faisnéis a bhailiú faoi do ríomhaire chun cabhrú linn ár suíomh gréasáin a fheabhsú.

D’fhéadfaimis faisnéis a bhailiú faoi d’úsáid ghinearálta idirlín trí úsáid a bhaint as na fianáin. Nuair a úsáidtear iad, déantar na fianáin seo a íoslódáil chuig do ríomhaire agus a stóráil ar thiomántán crua an ríomhaire. Ní úsáidfear faisnéis den sórt sin chun thú a shainaithint go pearsanta. Ní shainaithníonn na sonraí staidrimh seo sonraí pearsanta ar chor ar bith.

Is féidir leat na socruithe ar do ríomhaire a athrú chun fianáin a dhiúltú más mian leat. Is féidir é seo a dhéanamh go héasca ach an socrú a bhaineann le diúltú fianán a ghníomhachtú ar do ríomhaire.

Féadfaidh ár bhfógróirí fianáin a úsáid freisin, agus níl aon smacht againn air sin. Dhéanfaí fianáin den sórt sin (dá n-úsáidfí iad) a íoslódáil a luaithe agus a chliceálann tú ar fhógraí ar ár suíomh gréasáin.

Úsáid d’Fhaisnéise

Úsáidimid an fhaisnéis a bhailímid uait chun ár seirbhísí a sholáthar duit. Chomh maith leis seo féadfaimid an fhaisnéis a úsáid chun ceann amháin nó níos mó de na críocha seo a leanas:

  1. Chun faisnéis, a iarann tú orainn a sholáthar, a sholáthar duit maidir lenár dtáirgí nó ár seirbhísí.
  2. Chun faisnéis a sholáthar duit maidir le táirgí eile a d’fhéadfadh a bheith ina n-ábhar spéise duit. Cuirfear faisnéis bhreise den sórt sin ar fáil i gcás inar thoiligh tú an fhaisnéis sin a fháil nó go dtí go roghnaíonn tú gan an fhaisnéis seo a fháil.
  3. Chun thú a chur ar an eolas faoi aon athruithe ar ár suíomh gréasáin, seirbhísí nó earraí agus táirgí.

Má cheannaigh tú seirbhísí uainn roimhe seo féadfaimid sonraí a sholáthar duit maidir le hearraí nó seirbhísí cosúla, nó earraí agus seirbhísí eile, a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu.

Sa chás go bhfuil do thoiliú tugtha roimh ré féadfaimid cead a thabhairt do thríú páirtithe roghnaithe do shonraí a úsáid chun iad a chumasú faisnéis a sholáthar duit maidir le hearraí agus seirbhísí neamhghaolmhara a chreidimid a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu. I gcás go bhfuil toiliú den sórt sin tugtha is féidir leat é a tharraingt siar am ar bith.

Stóráil do Shonraí Pearsanta

Agus ár suíomh gréasáin á oibriú againn b’fhéidir go mbeidh sé riachtanach sonraí a bhailímid uait a aistriú chuig áiteanna lasmuigh den Aontas Eorpach le haghaidh próiseála agus stórála. Trí do shonraí pearsanta a thabhairt dúinn, aontaíonn tú leis an aistriú, stóráil nó próiseáil seo. Déanaimid ár ndícheall a chinntiú go nglactar gach beart réasúnach chun a chinntiú go gcaitear le do shonraí agus go stóráiltear iad go slán.

Ar an drochuair ní bhíonn seoladh faisnéise tríd an idirlíon go hiomlán slán agus uaireanta is féidir faisnéis den sórt sin a idircheapadh, is ar do phriacal féin go hiomlán é an fhaisnéis sin a sheoladh.

Nochtadh d’Fhaisnéise

Ní nochtfaimid do chuid faisnéise pearsanta d’aon pháirtí eile seachas de réir an Bheartais Príobháideachais seo agus sna cúinsí a shonraítear thíos:

  1. Sa chás go ndíolaimid aon chuid dár ngnó nó ár ngnó go léir leis an gceannaitheoir.
  2. I gcás ina gceanglaítear orainn de réir dlí do chuid faisnéise pearsanta a nochtadh.
  3. Chun cosaint ar chalaois a chur chun cinn agus an riosca calaoise a laghdú.

Naisc Tríú Páirtí

Uaireanta cuirimid naisc chuig tríú páirtithe ar an suíomh gréasáin seo. Sa chás go gcuirimid nasc ar fáil ní chiallaíonn sé go ndéanaimid formhuiniú nó formheas ar bheartas an tsuímh sin i leith príobháideachas cuairteoirí. Ba cheart duit beartas príobháideachais an tsuímh sin a athbhreithniú sula seolann tú sonraí pearsanta chuige.

Rochtain ar Fhaisnéis

De réir Rialachán an Rialtais um Chosaint Sonraí 2018 tá an ceart agat rochtain a fháil ar aon fhaisnéis atá againn a bhaineann leat. Tabhair faoi deara nach ngearrfaimid táille ort as na costais a thabhóimid chun an fhaisnéis a sholáthar duit seachas faoi na cúinsí seo a leanas:

  1. Is léir go bhfuil an t-iarratas iomarcach nó gan bhunús, iarrtar ar ilchóipeanna de do chuid faisnéise

Aithníonn Bí Dearfach Teo. na cearta seo a leanas do dhaoine aonair de réir Rialachán an Rialtais um Chosaint Sonraí 2018:

  1. An ceart chun a bheith curtha ar an eolas.
  2. An ceart rochtana.
  3. An ceart go ndéanfaí ceartúchán.
  4. An ceart go ndéanfaí léirscriosadh.
  5. An ceart chun próiseáil a shrianadh.
  6. An ceart chun iniomparthacht sonraí.
  7. An ceart chun agóid a dhéanamh.
  8. An ceart gan a bheith faoi réir cinnteoireachta uathoibrithe lena n-áirítear próifíliú.

Ag Dul i dTeagmháil Linn

Ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn maidir le haon ábhar a bhaineann leis an mBeartas Príobháideachais seo ag info@be-positive.ie